Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy Việt Nam mới nhất 2023

Tiêu chuẩn PCCC (Phòng Cháy Chữa Cháy) Việt Nam là danh mục các quy định và hướng dẫn về an toàn cháy nổ được thiết lập bởi các cơ quan và tổ chức quản lý an toàn và cứu hỏa tại Việt Nam. Các tiêu chuẩn này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính mạng và tài sản của con người trong trường hợp có nguy cơ cháy nổ. Dưới đây là một số ví dụ về các tiêu chuẩn PCCC quan trọng tại Việt Nam:

 1. TCVN 8393:2010 về Hệ thống báo cháy và chữa cháy – Cách phân loại nguy cơ cháy và áp dụng hệ thống chữa cháy: Tiêu chuẩn này quy định về việc phân loại nguy cơ cháy và sử dụng hệ thống chữa cháy phù hợp tại các công trình.
 2. TCVN 2851:2017 về Hệ thống cơ điện dự phòng và thiết bị báo cháy – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt: Tiêu chuẩn này đề cập đến hệ thống cơ điện dự phòng và thiết bị báo cháy, đặc biệt về cách thiết kế và lắp đặt chúng.
 3. TCVN 10755:2014 về Bình chữa cháy – Quy định chung: Tiêu chuẩn này quy định về bình chữa cháy, bao gồm các yêu cầu về loại bình, kiểm tra và bảo trì, và quy định về đóng gói và vận chuyển bình chữa cháy.
 4. TCVN 8520:2010 về Phòng cháy và chữa cháy – Quy định chung: Tiêu chuẩn này quy định về thiết kế, xây dựng, bảo trì và sử dụng các công trình phòng cháy và chữa cháy, bao gồm cả việc quản lý nguồn nhân lực.
 5. TCVN 6407:2014 về Hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng – Phương pháp đánh giá nguy cơ và quản lý nguy cơ cháy rừng: Đây là một tiêu chuẩn quy định về quản lý và đánh giá nguy cơ cháy rừng.6.
 6. TCVN 8393:2010 về Hệ thống báo cháy và chữa cháy – Cách phân loại nguy cơ cháy và áp dụng hệ thống chữa cháy: Tiêu chuẩn này quy định về việc phân loại nguy cơ cháy và cách áp dụng hệ thống chữa cháy phù hợp tại các công trình.7.
 7. TCVN 2851:2017 về Hệ thống cơ điện dự phòng và thiết bị báo cháy – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt: Tiêu chuẩn này đề cập đến hệ thống cơ điện dự phòng và thiết bị báo cháy, đặc biệt về cách thiết kế và lắp đặt chúng.8.
 8. TCVN 10755:2014 về Bình chữa cháy – Quy định chung: Tiêu chuẩn này quy định về bình chữa cháy, bao gồm các yêu cầu về loại bình, kiểm tra và bảo trì, và quy định về đóng gói và vận chuyển bình chữa cháy.9.
 9. TCVN 8520:2010 về Phòng cháy và chữa cháy – Quy định chung: Tiêu chuẩn này quy định về thiết kế, xây dựng, bảo trì và sử dụng các công trình phòng cháy và chữa cháy, bao gồm cả việc quản lý nguồn nhân lực.10.
 10. TCVN 6407:2014 về Hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng – Phương pháp đánh giá nguy cơ và quản lý nguy cơ cháy rừng: Đây là một tiêu chuẩn quy định về quản lý và đánh giá nguy cơ cháy rừng.11.
 11. TCVN_3890: Tiêu chuẩn này liên quan đến hệ thống chữa cháy bằng bình chữa cháy và điều kiện kỹ thuật của các loại bình chữa cháy. Nó quy định về yêu cầu kỹ thuật, bảo trì và kiểm tra cho các loại bình chữa cháy để đảm bảo tính năng và hiệu quả khi sử dụng.12.
 12. TCVN 5738: Tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các quy định về bộ quần áo và thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trong ngữ cảnh cháy nổ. Nó có thể đề cập đến các yêu cầu về chất liệu, thiết kế và sử dụng của PPE để bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ cháy nổ.13.
 13. TCVN-2622-1995-PCCC: Tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các thiết bị và hệ thống báo cháy. Nó có thể quy định về cách cài đặt và sử dụng các thiết bị báo cháy để phát hiện và cảnh báo về nguy cơ cháy nổ.14.
 14. Quy chuẩn 06: Thông tin về “Quy chuẩn 06” không đủ rõ ràng để cung cấp một mô tả cụ thể. Nếu có thêm thông tin về quy chuẩn này hoặc nhu cầu cụ thể, bạn nên tham khảo với cơ quan quản lý hoặc tổ chức có thẩm quyền để có thông tin chi tiết hơn về nó

Các tiêu chuẩn và quy chuẩn PCCC đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ trong các ngành công nghiệp và môi trường làm việc khác nhau. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn này là quan trọng để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và bảo vệ tính mạng và tài sản của con người.